Πνευματικό Παραδοτέο 1 - Το εγχειρίδιο MENTORme

Περιγραφή ΙΟ1

Το πρώτο πνευματικό παραδοτέο αποτελείται από διάφορα στάδια λεπτομερούς έρευνας που διεξήγαγαν οι εταίροι για να χαρτογραφήσουν, να καταγράψουν και να παρουσιάσουν προσπάθειες στήριξης ευάλωτων ομάδων σε τοπικό, περιφερειακό εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο πρώτο στάδιο της έρευνας, η κοινοπραξία θα συλλέξει 10 παραδείγματα καλών πρακτικών από οργανισμούς που υποστηρίζουν άτομα με λιγότερες ευκαιρίες. Το δεύτερο στάδιο είναι η δημιουργία μιας λεπτομερούς έκθεσης σε εθνικό επίπεδο η οποία θα παρουσιάζει την παρούσα κατάσταση κάθε χώρας εταίρου για τον εντοπισμό αναγκών των ευάλωτων ατόμων. Τέλος, οι εταίροι θα συγκρίνουν την τρέχουσα κατάσταση των χωρών για να καταλήξουν σε συμπεράσματα σε σχέση με τα κοινά στοιχεία, τις διαφορές και τις ανάγκες στις οποίες θα πρέπει να επικεντρωθούν.
Ωστόσο, το πιο σημαντικό αποτέλεσμα αυτού του παραδοτέου είναι το εγχειρίδιο MENTORme που αντιπροσωπεύει τη βάση ολόκληρου του προγράμματος. Θα περιλαμβάνει το βασικό πλαίσιο δεξιοτήτων, την μεθοδολογία, κανονισμούς, απαιτήσεις, διαδικασίες κ.λ.π. για τη δημιουργία του προγράμματος καθοδήγησης. Αυτό το εγχειρίδιο θα μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες της κοινοπραξίας.

Εθνικές εκθέσεις

IO1-A2 MENTORme National Report – GERMANY

IO1-A2 MENTORme National Report – GREECE

IO1-A2 MENTORme National Report – POLAND

IO1-A2 MENTORme National Report – SPAIN

IO1-A2 MENTORme National Report – CYPRUS

Συγκριτική έκθεση

 IO1-A3 MENTORme Comparative report

Εγχειρίδιο

The MENTORme Handbook – version 1 – EN

The MENTORme Handbook – version 1 – DE

The MENTORme Handbook – version 1 – GR

The MENTORme Handbook – version 1 – PL

The MENTORme Handbook – version 1 – ES

The Mapping Tool:

Mapping Tool