Rezultat intelektualny 1 - Podręcznik MENTORme

Opis IO1

Pierwszy rezultat intelektualny składa się z różnych etapów szczegółowych badań prowadzonych przez partnerów w celu zmapowania, zarejestrowania i zaprezentowania wysiłków na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym w zakresie wspierania grup osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W pierwszym etapie badań, partnerzy zbiorą 10 przykładów dobrych praktyk w każdym kraju partnerskim, które wspierają osoby z mniejszymi szansami. Drugim etapem jest stworzenie szczegółowego Raportu Krajowego, który przedstawi obecną sytuację w każdym kraju partnerskim i zidentyfikuje obecne luki i potrzeby osób szczególnie potrzebujących.
Jednak najważniejszym elementem jest Podręcznik MENTORme, który stanowi podstawę całego Programu MENTORme. Będzie on zawierał wszystkie istotne ramy koncepcyjne, metodologię, przepisy, wymagania, procedury itp. dotyczące tworzenia programu mentorskiego. Podręcznik ten zostanie następnie przetłumaczony na wszystkie języki partnerów.

Raport narodowy

IO1-A2 MENTORme National Report – GERMANY

IO1-A2 MENTORme National Report – GREECE

IO1-A2 MENTORme National Report – POLAND

IO1-A2 MENTORme National Report – SPAIN

IO1-A2 MENTORme National Report – CYPRUS

Raport porównawczy

 IO1-A3 MENTORme Comparative report

Podręcznik

The MENTORme Handbook – version 1 – EN

The MENTORme Handbook – version 1 – DE

The MENTORme Handbook – version 1 – GR

The MENTORme Handbook – version 1 – PL

The MENTORme Handbook – version 1 – ES

Narzędzie do mapowania dobrych praktyk

Mapping Tool